Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Galten Cykel Klub (GCK) er stiftet den 24. oktober 2007 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykle Union (DCU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at dyrke cykelsport og udbrede kendskabet til cykelsporten gennem et stærkt fællesskab og socialt liv i klubben – og med udgangspunkt i det adfærdskodeks, som er beskrevet på foreningens hjemmeside.

§ 3 Medlemskab

Medlemskab kan ansøges af alle på mindst 15 år, som ønsker, at medvirke til opfyldelse af foreningens formål.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske via klubbens hjemmeside ved at udfylde de relevante oplysninger.

Stk. 2. Medlemskab af foreningen træder i kraft når klubkontingent er betalt. Ved medlemskab modtages medlemsnummer samt mulighed for at benytte sig af foreningens medlemsfordele. Medlemsfordelene findes på foreningens hjemmeside.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt eller pr. mail til kassereren. Udmeldelse kvitteres med svar fra kassereren skriftligt eller pr. mail. Ved modtagelse af kvitteringen fra kassereren kan medlemmet opfatte sig selv som udmeldt.

Stk. 2. Såfremt kontingent ikke er betalt senest én måned efter sæsonstarten, anses medlemmet som udmeldt af foreningen.

Stk. 3. Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og skal betales senest 1 måned efter sæsonstart.

Stk. 2. Kontingentfritagelse kan efter ansøgning i særlige tilfælde gives af bestyrelsen.

§ 7 Restance

I særlige tilfælde kan kasseren forlænge betalingsfristen eller aftale en afdragsordning.

§ 8 Advarsel og eksklusion

Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommendes adfærd er til skade for foreningens omdømme eller strider mod foreningens vedtægter og/eller adfærdskodeks.

Stk. 2. Indberetning om en sådan skadelig adfærd skal ske til bestyrelsen senest 2 uger efter hændelsen. Inden bestyrelsen træffer afgørelse i sagen, har den indberettede krav på at blive hørt.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer herefter afgørelse ved simpelt flertal, om hvorvidt den indberettede skal have en skriftlig advarsel for sin adfærd eller om vedkommende skal ekskluderes – og i hvor lang tid advarsel eller eksklusion skal være gældende.

Stk. 4. Enhver overtrædelse af DCU dopingregler medfører øjeblikkelig eksklusion af foreningen.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt ved start på landevejssæsonen (marts/april).

Stk. 2. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse kan ske på mail til medlemmerne samt på klubbens hjemmeside.

Stk. 3. Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt eller pr. mail til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, dagsordenen samt det reviderede regnskab skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk.4. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance og har været medlem af foreningen i 3 måneder op til generalforsamlingen. Hvert medlem må personligt afgive sin stemme. Medlemmer som ikke er til stede, kan dog stemme ved skriftlig fuldmagt, som skal forevises dirigenten før afstemningen. Et medlem kan højst møde med 5 fuldmagter.

Stk. 5. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen – 3 medlemmer ved ulige årstal, 2 medlemmer ved lige årstal
  8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt (der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt)


§ 11 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.2. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret flertal – jvf. § 17 og § 18.

Stk. 3 Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.

Stk. 4 Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver, men nedsatte udvalg refererer fortsat til bestyrelsen og skal løbende holde bestyrelsen informeret om udvalgets arbejde.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som konstituerer sig selv senest 10 hverdage efter generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Stk. 4. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Stk. 5. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år, ikke i restance overfor foreningen, og som ikke er medlem af en anden cykelklubs bestyrelse.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke sidde i en anden cykelklubs bestyrelse.


§ 14 Forretningsorden og tegningsret

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift kræves underskrift af såvel formand som kasserer. Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld eller andre forpligtigelser. Klubbens kasserer tegner klubben i økonomiske anliggender som led i den daglige drift.


§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Det reviderede regnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Det reviderede regnskab og budget for det kommende år skal foreligge på klubbens hjemmeside senest 5 dage før den ordinære generalforsamling.


§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor for et år ad gangen. Revisoren skal senest ved udgangen af februar, have gennemgået det forrige års samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2, For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Stk. 3, Såfremt det ikke er muligt at vælge mindst 3 medlemmer til foreningens bestyrelse på en ordinær og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling opløses foreningen uanset de i stk. 1 beskrevne forhold.

Stk. 4, I tilfælde af klubbens opløsning, gives en eventuel formue til almennyttige formål i Galten”.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 2024.