Generalforsamling 2024

Budget 2024

Indkaldelse 2024

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkalder bestyrelsen jf. vedtægterne til ordinær generalforsamling og sæsonopstart i Galten CK. Det er søndag d. 24. marts 2024 kl. 09.00 i Klank Hallens mødelokale A og B.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag, som skal være modtaget senest 14 dage inden.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Mogens Andreasen ønsker ikke genvalg. Michael Ørbæk vil gerne genvælges – men kun for 1 år – kræver generalforsamlingens godkendelse)
 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Ændring i vedtægterne. En anbefaling fra DGI – hvad skal der ske med en evt. formue, hvis foreningen opløses. Tilføjelse under §18, stk. 4 ”I tilfælde af klubbens opløsning, gives en eventuel formue til almennyttige formål i Galten”.
 11. Info om ny hjemmeside
 12. Evt.

Tidsplanen ser nogenlunde således ud:

 • Kl. 09.00 – 09.30 Kaffe og morgenbrød
 • Kl. 09.30 – 10.30 Generalforsamling
 • Kl. 11.00 – 1300 Fotografering og derefter træningsture
 • Kl. 13.00 – 14.00 Afslutning med en sandwich og en vand eller øl i hallen

Af hensyn til indkøb af rundstykker og sandwiches, bedes du tilmelde dig på: kasserer@galtenck.dk

Venlig hilsen bestyrelsen

Carsten Georg Jensen, Mogens Andreasen, Niklas Simonsen, Lars Christensen, Michael Ørbæk og Michael Ørum Møldrup

Årsregnskab 2023